پنج شنبه ٣٠ فروردين ١٣٩٧
|
خدمات کنسولی
شرح وظايف اداره امور ايرانيان

شرح وظايف اداره امور ايرانيان
رديف نوع فعاليت
1 امور مربوط به نظام وظيفه شامل:-         انواع معافيت کفالت-         صدور مجوز خروج مشمولان و دانش آموزان مقيم خارج از کشور-         گواهي انجام خدمت نظام وظيفه-         انجام کليه مکاتبات مربوط به مشمولين مقيم خارج از کشور
2 استعلام و تاييد صحت و صدور گواهينامه هاي رانندگي
3 جذب و معرفي متخصصين (علمي، فرهنگي، اقتصادي و ..) و نخبگان ايراني به سازمانهاي ذيربط
4 پيگيري دعاوي و درخواستهاي حقوقي ايرانيان
5 انجام هماهنگي در برگزاري همايشها و مناسبتهاي ملي و مذهبي براي ايرانيان خارج از کشور
6 تلاش و همياري در جهت شناسايي تشکلهاي ايراني و برقراري ارتباط با تشکلهاي همسو در داخل کشور
7 فراهم آوري زمينه جذب ايرانيان علاقمند به سرمايه گذاري در ايران و معرفي به سازمانهاي ذيربط