مشخصات تایید و تصدیق ترجمه کلی اسناد و مدارک ایرانیان به منظور ارائه مقامات خارجی

فرم میز خدمت

عنوان خدمت
تایید و تصدیق ترجمه کلی اسناد و مدارک ایرانیان به منظور ارائه مقامات خارجی
شناسه خدمت
10011000103
نوع خدمت
خدمت دستگاههای دولتی به مردم
شرح خدمت
تایید کلیه اسناد و مدارک ترجمه شده توسط مترجمه رسمی جهت ارایه به مقامات خارجی
مدارک لازم برای انجام خدمت
اصل مدرک - ترجمه مدارک که ممهور به مهر و امضاء مترجم رسمی و اداره کل اسناد و مترجمان رسمی قوه قضاییه رسیده است.
قوانین و مقررات بالا دستی
مواد 1284 لغایت 1296 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران
متوسط مدت زمان ارائه خدمت
سی دقیقه
هزینه ارائه خدمت به خدمت گیرندگان
هر برگ ترجمه شصت هزار ریال
تلفن
61158059-61155502
ایمیل
mfa.gov.ir
مراحل گردش کار
1-مراجعه به دارالترجمه رسمی جهت ترجمه مدرک-2 - مراجعه به اداره کل اسناد و تمور مترجمان و تایید مهر و امضا مترجمان رسمی توسط آن اداره کل-3- مراجعه به اداره تایید اسناد و تایید نهایی ترجمه .

برچسب‌ها: