مشخصات تصدیق امضا و مهر دوایر دولتی در خارج از کشور

فرم میز خدمت

عنوان خدمت
تصدیق امضا و مهر دوایر دولتی در خارج از کشور
شناسه خدمت
10011000106
نام سامانه و آدرس
خیابان امام خمینی ساختمان شماره 9 وزارت امور خارجه
نوع خدمت
خدمت دستگاه های دولتی به مردم
شرح خدمت
تایید مهر و امضا نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مندرج در اسناد تجاری و سایر مدارک
مدارک لازم برای انجام خدمت
اصل مدرک ممهور به مهر و امضاء نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور
قوانین و مقررات بالا دستی
مواد 1284 لغایت 1296 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران
متوسط مدت زمان ارائه خدمت
سی دقیقه
هزینه ارائه خدمت به خدمت گیرندگان
رایگان
تلفن
61158059- 61155502-
مراحل گردش کار
اسنادمذکور پس از تایید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به اداره تایید اسناد جهت تایید مجدد ارایه و پس از تایید جهت ترجمه رسمی به دارالترجمه های رسمی قابل ارایه می باشد

برچسب‌ها: